Onskuldige oe in ‘n wereld vol pornografie

August 2, 2019 Addiction 0

Pornografie is vandag so naby soos die selfoon in jou kind se sak…

Shocked lady looking at a phone

Portrait of a shocked young girl holding mobile phone isolated over white background

Dis nie meer ‘n kwessie van of nie, maar wanneer, se dr. Gail Dines, ‘n professor in sosiologie en vrouestudies aan die Wheelock College in Boston, Amerika, wat in die studie van pornografie spesialiseer.  Kinders so jonk as agt word aan eksplisiete seksuale material blootgestel . Die gemiddelde ouderdom waarop kinders deur pornografie gekonfronteer  word, is 12. Die “goeie ou dae” van tydskrifte in ‘n plastiekomhulsel agter die skoolpaviljoen  deurkyk , is verby. Die kuberruim bring seks reguit na jou kind se rekenaarskerm, slimfoon en tabletrekenaar. Sterretjies en bikini-broekies op strategies plekke het soos dodo’s uitgesterf.  “Harde” pornografie is die nuwe normal en die internet maak dit toeganklik , anonym en verniet.

Playboy vergete

Dines se akademiese werk en hoofstroomhoeke word hoog geag en sy is een  van die wereld se toonaangewende kenners op die gebied. “wat gebeur met kinders wat grootword in ‘n wereld waar vroue as hiperseksueel en pornografies uitgebeeld word?” se sy in ‘n toespraak vir TED, ‘n media-orgabisasie wat toesprake oor aktuele kwessies aanlyn aanlyn publiseer.  Dines neem die gehoor klik vir klik deur n tipiese 12-jarige se blootstelling aan aanlyn pornografie. “Raak ontslae van die idee van Playboy, Penthouse en selfs Hustlers . Dit was die goeie ou dae van pornografie. Ek sou nooit kon dink date k vandag hier sou staan, terugkyk en se dat hierdie materiaal eintlik mak was nie. Die internet het dit (seksueel eksplisiete materiaal) op sy kop gekeer.” Met werklike webtuises as voorbeeld verskaf sy ‘n paar moeilik verteerbare feite. Om deur die warboel van seksuele inhoud te kan veur raak die kompetisie vi roe-op-skerm-tyd al hoe groter. Pornografievervaardigers raak al hoe uitdagender en hoofstroommateriaal word soos ‘n spesiale aanbod by ‘n restaurant opgedis.  Die idee dat aggresiewe eb beerhalende seksuele dade die norm is, word in die kyker se keel afgedruk.

Dines beklemtoon hierdie inhoud is die sort waarmee kinders gekonfronteer word. Sonder ‘n kredietkaart . “Wanneer die gemiddelde12-jarige die eerste keer die word ‘pornografie’ google, waarna dink jy soek hy? Borste? Maense wat seks het? Dink jy hy dink eens aan aggressiewe, orale seks? Natuurlik nie. Maar dit is wat hy kry. Die  pornografievervaardigers se vir hom: ‘As jy ‘n man wil wees, is hierdie jou toegangspunt tot ware manlikheid.’ En in daardie seeun se psige begin ‘n giftige mengsel brou: Hy’s seksueel opgewerk, maar hy’s ook skaam, bang en kwaad, en hy voel enorme skaamte vir die feit da thy seksueel opgewerk is oor wat hy sien. En niemand se vir hom: ‘Hierdie is nie wie jy is nie.’ Omdat hy geen verwysing na werklike seksuele kontak tussen volwassenes het nie, het hy ook geen manier om, dit wat hy sien aan die werklikheid te meet nie, meen Dines

Die nuwe ‘normaal’

Internasionale en plaaslike navorsing steun Dines se bevindings. Ana Bridges, ‘n kliniese sielkundige aan die Universiteit van Rhode Island, Amerika, is ‘n spesialis in navorsing oor seksualiteit en romantiese verhoudings. In 2010 het sy ‘n studie gelei wat die gewildste aanlyn pornografievideo ‘s analiseer. Uit die 304 tonele waardeur Bridges en haar span gewerk het, het 88% fisieke aggressie (klap, slaan en wurg) weerspieel. Meer as 48% was verbal aggressief en vernederend. Mans is byna deurgaans as die aggressor uitgebeeld, terwyl vroue die rol van die seksobjekte gespeel het. Seksuele dade is nie beperk tot “tradisionele” omgang nie en Bridges-hulle het nabyskote van aggressiewe orale en anale seks as ‘n kenmerk van aanlyn pornografie uitgelig. ‘n Breedvoerige en oorsigtelike verslag, gegrond op navorings van 2005 tot 2012 en waarin ‘n groot verskeidenheid globale studies hersien word, hanteer die kwessie in terme van seksuele aggressie, gedrag en oortuigings. Die kollig word op die blootstelling aan pornografie geplaas, die effek op self- en liggamsbeeld, sosiale ontwikkeling en breinfunksie. Die portuuroorsig, The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research, is gepubliseer in die joernaal van Sexual Addiction & Compulsivity, wat reeds ‘n aanduiding van die trant van die bevindinge is. Relatief tot ander media word die internet bestempel as ‘n hoogs geseksualiseerde omgewing en navorsing toot ‘n merkwaardige toename in die getal jong mense wat- doelbewus of toevallig- seksueel eksplisiete materiaal teekom

En hier by ons?

In samewerking met Unicef Suid-Africa, die Unicef Office of Research – Innocenti in Italie en die London School of Economics is ‘n studie oor internetgebruik deur kinders en tieners in Suid-Africa van staple gestuur. Meer as 900 kinders tussen die ouderdom van nege en 17, in die drie provinsies en van verskilende ekonomiese agtergrond, is betrek. Om die resultate te versterk en die kinders se antwoorde te korreleer is ouers ook as respondent betrek. Luidens die verslag, wat in 2016 gepubliseer is, gebruik meer as 70% van die minderjarige respondent die internet op ‘n daaglikse of gereeelde basis. Een uit elke twee kinders het vrye toegang tot die kuberruim; sonder enige besprekinge. Die aanlyn toestelle wat die mense gebruik word, is slimfone, gevolg deur tablette en skootrekenaars.  Internetgebruik onder kinders neem toe na skoolure, wanner hulle alleen tuis is. Meer as 30% van die ouers besoek glad nie die kuberrium nie en is ook nie vertroud met die inhoud waarmee hul kinders omgaan nie. Meer as 50% van die minderjarige respondent het die afgelope jaar seksuele materiaal besigting en byna een uit drie het al ‘n seksueel eksplisiete boodskap (sexting) ontvang. Een uit vyf (20%) van die repondente het ongevaargd ‘n eksplisiete advertensie van, of ‘n skakel na, ‘n pornografie-webtuiste ontvang. Byna 20% van die kinders het al per ongeluk  ‘n boodskap aanvaar of oopgemaak wat naaktheid of seksuele omgang uitbeeld. Net Meer as 16% word daagliks aan eksplisiete pornografie blootgestel ( die aanvanklikee blootstelling was per ongeluk; die repondente het daarna aktief na seksuele materiaal begin soek). Meer as 80% van die ouers was nie bekommerd dat hul kinders enige materiaal teegekom het wat skadelik kon wees nie. Die opsommende portuuroorsig stel dat internettoeganklike toestelle kinders van alle ouderdomme onvoorwaardelik toelaat om seksueel eksplisiete inhoud te besigtig en versprei. Navor singsdata toon kinders en tieners se interaksie met seksueel eksplisiete materiaal neem wereldwyd toe. Omtrent 20% van alle sexting behels foto’s van minderjariges, meestal meisies, onder die ouderdom van 15 jaar.

Dis waar hulle leer

Op haar webtuiste, Culture Reframed, lys Dines ‘n paar statistieke wat jou twee keer laat kyk Pornografie-webtuistesontvang meer besoekers per maand as Nedlix, Amazon en Twitter saam. Net Pornhub het in 2015 al die pad bank toe gelag met 21.2 miUard besoeke. Na raming is 35% van alle materiaal wat afgelaai wo rd pornogr afies. Kuberpornografie is die primere bron van seksopvoedin g weens ouers se onvermoe  (en onwilligheid)om gepaste leiding daaroor te hied. Gereelde blootstelling onder adolessenteword gekoppel aan vroee seksualisering,’n permissiewe houding teenoor seks en hoerisikoseksuele gedrag, insluitende meervo udige seksmaats. Studies toon verder adolessente wat gereeld eksplisiete seksuele materiaal besigtig, begin vroeer met seksuele gedrag eksperimenteer – en het ook op ‘n vroeere ouderdom seksuele omgang – as hul ewekniee wat eenmalig of glad nie blootgestelis.

Pornografie en erotika is nie ‘n nuwe verskynsel nie en tieners is natuurlik nuuskierig oor naaktheid, die teenoorgestelde geslag en seksualiteit. Dit, as sodanig, is nie noodwendig die probleem nie, se Dr. Lize Wolfaardt, ‘n sielkundige in private praktyk met meer as 18 jaar ervaring. Lize het ‘n spesifieke belangstelling in seksualiteit en spesialiseer in traumaberading.

“Die mate waarin kinders en tieners toegang het tot maklik bekombare, gratis en ongesensorde pornografie via die internet is ‘n werklike rede tot kommer,” se sy. “Kuberpornografie het geen filters nie. Dit is volop en die meeste daarvan is ontsettend grafies. Die perverse temas en scenario’s wat soms uitgebeeld word, is verbystere nd.

“Die voorcdurende blootstelling aan pornografie het tot gevolg dat ‘n seun sy normale drang om seksueel met ‘n meisie te verkeer, nie nastreef nie en sodoende nie leer oor die kompleksiteite en ryk tekstuur van verhoudings nie.

“Die noodsaaklike groei wat moet plaasvind om uiteindelik ‘n volwasse, wederkerige seksuele verhouding te kan vorm en handhaaf, vind dus nie plaas soos dit veronderstel is om te gebeur nie. Die probleem is dat tienerseuns pornogr afie as primere voedingsbron vir masturbasie gebruik. Hulle knoop ‘n verhouding met ‘n toestel, ‘n selfoon,  aan.

“Hulle het die opsie tot hul beskikking om elke keer verskillende, selfs meer opwindende, beelde te besigtig. Hulle hoef nie hulself kwesbaar te maak vir moontlike emosionele seer wat met verhoudings gepaardgaan, soos byvoorbeeld verwerping, nie. Hulle hoef nie deur die pyn te gaan om iemand beter te leer ken nie. Seksuele bevrediging is die enigste einddoel.”

Tog, se Lize, ervaar hierdie jongmense ‘n leemte wat hulle nie noodwendig kan eien nie. “Die rede hiervoor is dat pornografie liefde en intimiteit wegskeur van seks af. Die tiener word gelos met ‘n hunkering  na intimit eit, na werklike konneksie, m aar besef die nie noodwendig nie. Sy psige is gevul met abnormale, afwykende  gewaarwordinge oor seks – voo rdat hulle die geleencheid gehad hec om normale, konsensuele, wedersyds bevredigende seksuele interaksie te verstaan.”

Dit is ook nie net seuns wat psigologies aan die pen ry nie, maan Lize. “Meisiesdink hulle moet ‘oop’ wees om betrokke te raak by soor tgelyke seksuele aktiwiteite as die wat plaasvind in die pornografie waaraa n hul seunsvriende blootgestel word. Dit is of hulle moet meeding met die vroue in die pornografiese beelde om begeerlik, populer en sexy te wees, ongeag of hulle daarvan hou of nie. Hulle hied selfs aan om sekere seksuele gunsies te verrig omdat dit voel of dit van hulle verwag word.”

Sy is veral bekommerd oor jonger kinders se blootstelling aan aanlyn pornografie. “Meestal kom jonger kinders onbepland op kuberpornografie af.” In een geval was ‘n sewejarige seuntjie besig om te soek na ‘n animasiefliek toe ‘n verskeidenheid eksplisiete venster­ advertens ies die rekenaar se skerm oorneem, vercel sy.

“Wanneer jong kinders blootgestel word aan pornogr afie voordat hulle enige konsep van die seksuele het, is dit presiesdieselfde as wanneer kinders fisiek seksueel gemolesteer word. Hul psigeword gemolesteer. Hulle word geseksualiseer lank voordat hulle op ‘n psigologiesevlak daarvoor gereed is. Die situasieword natuurlik geweldig vererger wanneer daar nie ‘n volwassene is wat vir die jong kind perspektief oor hierdie ‘ontdekking’ kan gee nie.

“Die gevolge is legio en word bepaal deur die spesifieke persepsie wat die kind vorm. Jong kinders se blootstelling wor d gekoppel aan kliniese depressie, aggressie, antisosiale gedrag en vroee seksualisering. Ten beste vorm dit ‘n verwronge  basis vir ‘n ontwikkelende seksualiteit wat hulle lewenslank sal bybly.” .